Besiktningar

Vädret Stockholm


Som medlem i SBR så utförs samtliga entreprenadbesiktningar efter SBR:s bestämmelser och utlåtanden efter SBR:s mallar .

 

Wcon besiktigar både yttertak och fasader på både villor till flerfamiljsfastigheter.


Besiktningar som  Wcon erbjuder:


Statusbesiktningar/Konditionsbesiktningar - är precis som det låter. Besiktningen  gör en bedömning om juststatusen på ditt tak eller fasad.  Besiktningen sammanställs i ett utlåtande med medföljande fotobilaga samt åtgärdsförslag.


Kontroller -  under byggnationen kan det var a bra att utföra vissa kontroller som  kan vara svåra att kontrollera vid en slutbesiktning. Att jämföra med förbesiktning.


Diverse Utredningar- kan vara problem som uppstått så som läckage, snöras eller tillgänglighet på taket och där ingen besiktning av hela taket skall göras .


Entreprenadbesiktningar - vid ny eller omläggningar av  yttertak  och fasader


Det finns olika besiktningar inom entreprenadbesiktning:


Förbesiktning, FB

Part får under entreprenadtiden påkalla förbesiktning av arbete som är svåråtkomligt för besiktning efter färdigställandet, som tas i bruk före färdigställandet eller då övrigt särskilda skäl föreligger.

Ersättning till besiktningsman: av påkallande part.


Slutbesiktning, SB

Vid varje entreprenad skall slutbesiktning göras, om någon av parterna begär det. Slutbesiktning görs efter det att arbetet har avslutats.Entreprenören skall i god tid underrätta beställaren/konsumenten om när arbetet beräknas vara avslutat och slutbesiktning kan göras. Konsumenten skall därefter utan dröjsmål meddela entreprenören att han/hon begär besiktning och, om så är fallet, utse en besiktningsman att utföra besiktningen. Om konsumenten inte utser någon besiktningsman, får entreprenören göra det. Parterna kan också utse en besiktningsman gemensamt. Besiktningsmannen kallar därefter parterna till slutbesiktning.

Ersättning till besiktningsman: Av beställaren.


Efterbesiktning, EB

Part äger påkalla efterbesiktning för konstaterande av om fel noterade vid slutbesiktning är avhjälpta. Ersättning till besiktningsman: Av entreprenören om fel i större omfattning kvarstår, i annat fall av beställaren.


Särskildbesiktning, SÄB

Part får efter entreprenadtidens utgång påkalla särskild besiktning avseende fel enligt 9 § konsumenttjänstlagen, som framträtt efter slutbesiktning eller som påtalats av beställaren i enlighet med 60 § 3 konsumenttjänstlagen. Ersättning till besiktningsman: Av påkallande part.


Garantibesiktning, § 59-Besiktning, 2 årsbesiktning, GB

Denna besiktning skall ske inom två år efter det att entreprenaden godkändes vid slutbesiktning eller om slutbesiktning inte har gjorts, inom två år efter det arbetena avslutats.

Ersättning till besiktningsman: Av påkallande part.Vilka tak och vilka fasader?


Tak:

 

Papptak

Duktak

Tegeltak

Plåttak

 

Fasader:

 

Puts

Trä

CompositCopyright © All Rights Reserved.